Ochrana osobních údajů (GDPR)


Jako uživatele internetového obchodu eshop.ait-outsourcing.cz, v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vám níže sdělujeme základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv:


1. Totožnost správce a kontaktní údaje


AIT-Outsourcing.CZ, s.r.o.
se sídlem Bukovany 167, 779 00 Bukovany
zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44076
IČ: 28 588 932

jako správce osobních údajů (dále jako "Správce")

Kontaktní email: info@aito.cz

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Účel zpracování


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů.


3. Příjemci osobních údajů


Vaše osobní údaje budou poskytnuty v nezbytném rozsahu pouze dodavatelům, zajišťujícím pro naši společnost doručování zásilek a dále orgánům státní správy v souvislosti s plněním povinností, uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


4. Doba uložení osobních údajů


Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo podat stížnost
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • Právo na informace
  • Právo odvolat souhlas
  • Právo vznést námitku

6. Závěrečná ustanovení


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tato práva se mohou lišit podle konkrétní situace tak, jak je předvídána GDPR.


Tento e-shop může využívat pouze nezbytná nebo i marketingová cookies