Obchodní podmínky


společnosti

AIT-Outsourcing.CZ, s.r.o.
se sídlem Bukovany 167, 779 00 Bukovany
zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44076
IČ: 28 588 932
(dále jako „prodávající")

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetové adrese eshop.jestednes.cz (dále jako "internetový obchod")


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jako „OP") prodávajícího upravují ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ v platném znění (dále jako „OZ") a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva") mezi prodávajícím a spotřebitelem, podnikatelem či právnickou osobou (dále jako „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Spotřebitelem je dle § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí osoba uvedená v ust. § 420 a 421 OZ. Obchodní podmínky, v částech upravující spotřebitelská práva (např. právo na odstoupení od smlouvy, nahrada nákladů na vrácení reklamovaného zboží, právo na náhradu škody způsobené vadným výrobkem), se nevztahují na případy, kdy kupujícím je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popř. osoba, která jedná na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodní podmínek rozumí tedy ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a OP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Automatické potvrzení objednávky není považováno za přijetí takové nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouvu reprezentuje daňový doklad, který je kupujícímu zaslán po zaplacení objednaného zboží na e-mail, uvedený v objednávce a následně je také uložen v elektronickém archivu. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení ke svému uživatelskému účtu v tomto internetovém obchodě.

Objednání zboží potvrzuje kupující tlačítkem "Závazně objednat" v sekci "Doplnění a odeslání objednávky" (vyvolané prostřednitcvím ikony košíku v pravém horním rohu), a zaškrtnutím pole "Obchodní podmínky" stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. V sekci "Doplnění a odeslání objednávky" má kupující možnost ještě před závazným odesláním objednávky opravit rozsah a množství objednávaného zboží a osobní údaje, nutné k doručení zboží a vystavení daňového dokladu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s doručením kupní smlouvy (daňového dokladu) v elektronické podobě.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující má možnost se v internetovém obchodě zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet. Oprávněný přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na přihlašovací stránce. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a žádné osobě neposkytnout své uživatelské jméno a heslo a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu anebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


CENY

Ceny nabízeného zboží v internetovém obchodě jsou konečné, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (za autorská práva a elektroodpad), vyjma nákladů spojených s jeho doručením či způsobem platby.

V popisu zboží jsou uváděny i částky bez DPH pro snadnější cenovou orientaci podnikatelů.

Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen. Platnými cenami jsou ceny v okamžiku potvrzení objednávky. Uvedené ceny jsou platné pouze pro uvedený daný počet skladových kusů daného zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.


OBRÁZKY

Některé obrázky mohou obsahovat nabízené zboží v kombinaci s jiným zboží či doplňky pro lepší ilustraci zboží jako funkčního celku (např. počítač s monitorem, klávesnicí a myší apod.). Vždy si přečtěte popis zboží, kde je uvedeno, co přesně je předmětem prodeje. Na produkty z obrázku, které nesou v popisu zboží není právní nárok.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Na webových stránkách prodávajícího eshop.ait-outsourcing.cz může kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Pokud kupující využije této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.


Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ait-outsourcing.cz, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ait-outsourcing.cz. V případě odstoupení od smlouvy dle přechozích odstavců se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Kupující je srozuměn s tím, že v rámci 14 denní lhůty je oprávněn si zboží prohlédnout a vyzkoušet. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkouší při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I přesto je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, avšak odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto snížení hodnoty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedených podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžení prostředky včetně nákladů na dodání stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající v souladu § 1820 odst. 1 písm. j) OZ uporňuje kupujícího, že náklady na vrácení zboží hradí kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • e) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Je-li společně s prodáváným zbožím spojeno jiné zboží, prodávané za zvýhodněnou cenu, je kupující povinen vrátit i toto cenově zvýhodněné zboží.

Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek nebo zboží za zvýhodněnou cenu, má prodávající právo nadále po kupujícím vymáhat částku odpovídající plné hodnotě nevráceného zboží, případně tuto částku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Uplatní-li kupující k úhradě zboží dárkový poukaz, bude mu při odstoupení od kupní smlouvy vygenerován nový dárkový poukaz do hodnoty původního dárkového poukazu nebo do výše ceny vráceného zboží, pokud je cena vráceného zboží nižší.

Pokud byly při úhradě zboží využity bonusové body kupujícího, budou mu při odstoupení od kupní smlouvy připsány zpět na bonusový účet do výše uplatněných bodů nebo do výše ceny vráceného zboží, pokud je cena vráceného zboží nižší.

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY kupujícím nelze považovat za akt odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ a je naopak považovano za hrubé porušení smlouvy dle § 2118, odst. 1 OZ. Prodávající je v takovém případě oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady, spojené s danou objednávkou a neumožnit kupujícímu další nákup v tomto internetovém obchodě.


Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení OZ v platném znění. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.


Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo cen, včetně omylu, kterého kupující využil. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží se zjevně nesprávnou cenou. Za zjevně nesprávnou cenu se považuje cena zboží, která je nápadně nižší než cena obvyklá a zároveň nebyla prodávajícím zvlášť snížená oznámením v propagačních materiálech prodávajícího.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Pokud již kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.


PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a Reklamačním řádem .

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má
 • a) právo na bezplatnou opravu zboží
 • b) právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.
 • c) právo na odstoupení od smlouvy lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dodavatel upozorňuje spotřebitele, že veškeré zboží dodávané spotřebiteli je třeba užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.


BONUSOVÉ BODY

Kupujícímu jsou z každého jeho nákupu a z nákupu jím doporučených klientů, na jeho popř. jím určený bonusový účet, připisovány bonusové body dle podmínek uvedených v nastavení bonusového účtu. Tyto bonusové body jsou splatné až po úplném zaplacení objednaného zboží a po uplynutí lhůty pro vrácení zboží. Dojde-li ke vrácení zboží, jsou bonusové body odpovídající hodnotě vráceného zboží z bonusového účtu odečteny. Splatné bonusové body se uplatňují automaticky při nejbližím nákupu zboží do výše celkově splatných bodů nebo ceny objednaného zboží včetně DPH.


DÁRKOVÉ POUKAZY

Kupující má možnost v internetovém obchodu prodejce zakoupit dárkový poukaz do hodnoty 10 000,-Kč a ten poslat obdarovanému prostřednictvím e-mailové adresy. Dárkový poukaz je splatný v okamžiku jeho zaplacení a obdarovaný jej může použít k úhradě objednávaného zboží. Dárkový poukaz musí být vyčerpán celý najednou, hodnotu poukazu nelze rozdělit do více objednávek. Celková hodnota objednávky, ve které má být uplatněn dárkový poukaz, musí být větší nebo rovna hodnotě poukazu. Každý dárkový poukaz je vybaven unikátním kódem, který zajišťuje jeho jedinečnost.


DALŠÍ SKUTEČNOSTI

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Prodávající a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v oblasti služeb poskytovaných prodávajícím Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

Prodávající je oprávněn k poskytování spotřebitelem objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ

Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Nedílnou součástí těchto OP je i

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. října 2023


Tento e-shop může využívat pouze nezbytná nebo i marketingová cookies