Reklamační řád

Spotřebitel je dle §2165 OZ oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytne u nového spotřebního zboží do dvou let od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada, buď přímo v příslušném autorizovaném servisu nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na internetových stránkách prodejce, popř. e-mailem na adresu reklamace@aito.cz či telefonicky na čísle +420 603 469 824. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví.

Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu zboží nebo jej najdete na stránkách tohoto internetového obchodu, případně jej prodávající poskytne na vyžádání. Zasláním zboží přímo do autorizovaného servisu výrazně urychlíte vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží (jedná se především o spotřební materiál jako jsou náplně do tiskáren, baterie apod.), ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupující by měl ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly.

Zásilka by měla obsahovat:

  • reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, pokud není v záručních podmínkách stanoveno jinak)
  • kopii dokladu, prokazující nákup reklamovaného zboží v tomto internetovém obchodě
  • detailní popis reklamované závady
  • správné kontaktní údaje kupujícího.

V případě reklamace zboží, obsahující paměťové médium, prodávající neprovádí zálohování nebo obnovu dat na něm uložených. Prodávající nenese odpovědnost za obsah a data uložená na takovém médiu a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. Kupujícímu se důrazně doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné úložiště a před odesláním zařízení k reklamaci citlivá data z paměťového média odstranit. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.

Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

Pokud bude reklamované zboží posouzeno autorizovaným servisním střediskem popř. prodejcem jako zboží s neodstranitelnou vadou, může si kupující vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo bude požadovat výměnu zboží za nové či jiný podobný výrobek po dohodě s prodejcem. Nebrání-li reklamovaná vada v užívání výrobku, je možné požadovat přiměřenou slevu z ceny.

V takovém případě a pokud jste zboží reklamovali přímo v autorizovaném servisním středisku, nám zašlete kopii protokolu servisního střediska o výsledku posouzení vady zboží, kopii dokladu o nákupu v našem internetovém obchodu a také nám sdělte Vaši volbu způsobu vyřízení reklamace, nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@aito.cz. Obratem se s Vámi spojíme a dořešíme Vaši reklamaci k Vaší spokojenosti.

Pokud servisní středisko popř. prodejce vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, kupující nemá právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Pokud si nejste jisti oprávněností Vaší reklamace, obraťte se prosím na naši technickou podporu, kde Vám poradí, popř. nabídnou služby, které s řešením Vašeho problému pomohou.


Tento reklamační řád je účinný od 1.září 2022


Tento e-shop může využívat pouze nezbytná nebo i marketingová cookies